ПРОЕКТ  ФОНДУ  РОБІТНИЧОЇ  АКАДЕМІЇ

КОНСТИТУЦІЯ  (ОСНОВНИЙ  ЗАКОН)
НОВОРОСІЇ

Розділ I. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОСТІ НОВОРОСІЇ

Глава I. Система принципів політичного ладу

Стаття 1. Новоросія - республіка рад трудящих, що ставить за мету знищення експлуатації людини людиною, забезпечення повного добробуту і вільного всебічного розвитку всіх членів суспільства, кожної особистості, скорочення соціальної нерівності на основі зростання суспільного багатства аж до повного усунення поділу суспільства на класи.

Стаття 2. Вся влада в Новоросії належить народу, який здійснює її безпосередньо і через систему робітничих, селянських Рад, та Рад фахівців і службовців, а також через органи самоврядування.

Стаття 3. Держава створена і діє в інтересах забезпечення та захисту прав і свобод громадян. Новоросія гарантує рівні можливості для всебічного розвитку кожної особистості, соціальну справедливість, повагу та охорону прав кожного.

Стаття 4. Основу державної влади Новоросії складають Ради робітників, селян, фахівців і службовців, які об'єднують всі верстви і групи трудящих в єдину систему органів народного представництва.

Стаття 5. У Новоросії забезпечується верховенство Конституції і законів над усіма нормативними актами.

Невідповідність ухваленихзаконів і нормативних актів Конституції Новоросії, свідчить про їхню недійсність. Ніхто не повинен виконувати закони та нормативні акти, прийняті в обхід або з порушенням Конституції Новоросії.

Стаття 6. Новоросія гарантує політичним партіям, профспілковим, молодіжним та іншим об'єднанням участь у виробленні політики держави, в управлінні державними і громадськими справами через своїх членів, обраних до Рад робітничих, селянських та Рад фахівців і службовців і в інших формах, передбачених Конституцією та законами республіки.

Право власності на майно та кошти політичних партій, професійних спілок та інших громадських об'єднань охороняється Законом.

Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як за рішенням суду.

Стаття 7. Забороняються будь-які форми пропаганди та розповсюдження поглядів та ідеологій, що сіють расову, національну, релігійну ворожнечу і ненависть, людиноненависництво і насильство.

Стаття 8. Церква відокремлена від держави. Релігійні об'єднання самостійні і користуються правами юридичної особи.

 

Глава II. Економічна основа Новоросії

Стаття 9. Економічну основу Новоросії становить суспільна власність на засоби виробництва у формі радянської державної власності. Допускається також приватна власність трудових колективів, груп громадян та окремих громадян.

Форма власності, на якій ґрунтується господарсько-виробнича діяльність трудового колективу, не може бути змінена без його згоди.

Стаття 10. Трудящі беруть участь в управлінні підприємством через Комітети підприємств, професійні спілки та інші органи самоврядування.

Контроль за використанням усіх форм власності в інтересах суспільства належить трудящим: він здійснюється через робітничі та селянські Ради, Ради фахівців і службовців та інші органи народовладдя.

Єдиним джерелом суспільного багатства і добробуту є вільна, суспільно корисна праця.

Закон гарантує всім працівникам справедливі умови найму, звільнення, оплати, охорони праці, захисту трудових прав та представництво їх інтересів через професійні спілки.

Стаття 11. У виключній власності громади знаходяться земля, її надра, води, рослинний і тваринний світ в їхньому природному стані, основні засоби виробництва в промисловості, будівництві та сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих державою торгівельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення загальнонародних державних потреб.

Суспільна власність на державних підприємствах і в організаціях реалізується у формі безпосереднього державного управління в суспільних інтересах при збереженні за трудовим колективом права участі в управлінні через систему Рад трудящих.

Стаття 12. Держава сприяє розвиткові підприємств і організацій, заснованих на колективній власності.

Правом колективної власності володіють колгоспи, кооперативи та інші об'єднання трудящих.

Землі, займані колгоспами та іншими землекористувачами, що виробляють товарну продукцію за договорами контрактації і державним замовленням, закріплюються за ними в безплатне і безстрокове користування.

Стаття 13. Особиста власність громадянина Новоросії використовується як для задоволення матеріальних і духовних потреб, так і для ведення господарства та іншої не забороненої Законом діяльності.

Для ведення селянського й особистого підсобного господарства, інших видів господарської діяльності громадяни мають право володіти земельною ділянкою в довічному володінні або в користуванні, та успадковувати її.

Земля не є товаром і не може бути предметом купівлі-продажу, а також застави.

Стаття 14. Новоросія створює умови планомірного здійснення науково-технічного прогресу і заохочує господарську ініціативу трудових колективів і громадян, спрямовану на динамічний розвиток виробництва, зростання продуктивності праці, підвищення добробуту суспільства і рівня життя кожного трудівника.

Стаття 15. Економіка Новоросії є самостійною складовою частиною народногосподарського комплексу, що сформувався на території колишнього СРСР.

Економічні відносини Новоросії з Росією та іншими державами СНД визначаються положеннями договорів та окремими угодами.

 

Глава III. Основи соціально-економічної політики

Стаття 16. Новоросія проводить соціально-економічну політику, спрямовану на забезпечення соціальної справедливості.

Мінімальні розміри заробітної плати, стипендій учням і пенсій встановлюються з таким розрахунком, щоб був забезпечений обґрунтований величиною суспільного багатства рівень життя.

Забезпечується систематичне зростання реальних доходів населення (у тому числі шляхом зниження цін).

Стаття 17.Новоросія здійснює демографічну політику, спрямовану на підвищення народжуваності: охорону материнства і дитинства, необхідну допомогу родині як основної соціальної осередку суспільства, забезпечення гарантованого прожиткового мінімуму багатодітним сім'ям.

Стаття 18. Молодіжна політика в Новоросії спрямована на забезпечення молодим людям умов для отримання всіх видів загальної та професійної освіти, робочих місць відповідно до покликання, здібностей, рівня освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Державні програми підтримки молодих сімей мають передбачати отримання ними житла на пільгових умовах.

Держава дбає про вдосконалення системи загальної безкоштовної кваліфікованої охорони здоров'я, соціального забезпечення, народної освіти, культури і спорту.

Стаття 19. Турбота про розвиток мистецтва, літератури, народної творчості, бібліотечної справи, створення умов для підйому інтелектуального, духовного і морального рівнів народу є першочерговим завданням державної політики Новоросії в галузі культури.

Держава не допускає поширення творів і видів діяльності, що підривають моральні підвалини суспільства.

 

 

Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Глава IV. Громадянство Новоросії

Стаття 20. В Новоросії встановлюється єдине громадянство. Кожен громадянин Новоросії користується всіма правами, несе всі обов'язки громадян, закріплені Конституцією і законами Новоросії.

Стаття 21. Новоросія захищає права своїх громадян за кордоном.

Стаття 22.  Іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території Новоросії, забезпечуються права, закріплені Конституцією Новоросії, відповідно до норм міжнародного права. Іноземні громадяни та особи без громадянства зобов'язані поважати і дотримуватися Конституції і законів Новоросії. Вони можуть користуватися в Новоросії правом притулку.

 

Глава V. Основи правового становища громадян

Стаття 23. Права і обов'язки громадян Новоросії встановлюються Конституцією та законами Новоросії.

Стаття 24. Права, закріплені в Конституції Новоросії, захищаються судом.

Турбота про інтереси держави, неухильне дотримання Конституції і законів Новоросії - обов'язок кожного громадянина Новоросії.

Стаття 25. Права громадян невіддільні від їх обов'язків. Кожен вільно діє у відповідності зі своїми правами та обов'язками. Він не повинен при цьому порушувати права і законні інтереси інших громадян, завдавати шкоди державній і суспільній безпеці, правопорядку і моральним засадам суспільства.

Стаття 26. Усі громадяни Новоросії, незалежно від національності, раси, соціального походження, статі, мови, ставлення до релігії, місця проживання, роду занять, майнового стану, політичних та інших переконань, партійної приналежності та інших обставин, рівні перед Законом і судом.

Стаття 27. Жінка і чоловік мають рівні права в усіх сферах життя.

Стаття 28. Рівноправність громадян різних рас і національностей гарантується можливостями користуватися рідною мовою, навчання рідною мовою, збереження та розвитку національної культури.

Пряме чи непряме обмеження прав або встановлення привілеїв чи переваг за расовими і національними ознаками карається за законом.

Держава забезпечує захист прав національних меншин.

 

Глава VI. Соціально-економічні права і обов'язки громадян

Стаття 29. Громадяни Новоросії мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи, право вибору професії та роду занять у відповідності до своїх бажань, здібностей, спеціальної підготовки і потреб суспільства, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Працівникам гарантується заробітна плата не нижче офіційно встановленого прожиткового мінімуму і рівна оплата за рівну працю.

Держава забезпечує зайнятість населення, яка виключає безробіття, здійснює програми безкоштовного професійно-технічного навчання і підготовки, перепрофілювання працівника з урахуванням соціальних потреб.

Стаття 30. Громадяни Новоросії мають право на відпочинок. Воно забезпечується встановленням для робітників і службовців робочого тижня, що не перевищує 40 годин, щорічних оплачуваних відпусток тривалістю не менше 28 календарних днів, щотижневих вихідних і святкових днів, скороченого робочого дня для ряду професій і виробництв, а також іншими гарантіями. По мірі підвищення продуктивності суспільної праці проводиться державне скорочення робочого дня.

Стаття 31. Громадяни Новоросії мають право на зміцнення здоров'я і на безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу через систему державних установ охорони здоров'я.

Право на охорону здоров'я забезпечується шляхом розширення мережі закладів для лікування і зміцнення здоров'я громадян, занять фізичною культурою і спортом, розвитку і вдосконалення техніки безпеки і виробничої санітарії, проведення заходів з охорони довкілля та іншими засобами.

Стаття 32. Громадяни Новоросії мають право на безкоштовну середню, середню спеціальну, професійно-технічну та вищу освіту. Воно забезпечується в тому числі наданням державних стипендій та пільг учням і студентам; безплатною видачею шкільних підручників, створенням умов для самоосвіти. Середня освіта є обов'язковою.

Стаття 33. Громадяни Новоросії мають право на житло, що відповідає санітарним нормам. Це право забезпечується розвитком державного та громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі, яка надається по мірі здійснення програми будівництва та благоустрою житла, а також систематичним зниженням плати за квартиру і комунальні послуги. Громадяни Новоросії зобов'язані дбайливо ставитися до наданого їм житла.

Стаття 34. Громадяни Новоросії мають право на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності (і встановлення на цій підставі або інших підставах групи інвалідності), у разі народження дитини, а також втрати годувальника.

Пенсії, допомоги, а також інші види соціальної допомоги виплачуються за рахунок коштів державного соціального страхування та мають забезпечувати рівень життя громадян не нижче систематично підвищуваного відповідно до зростання суспільної продуктивності праці прожиткового мінімуму.

Стаття 35. Громадяни Новоросії мають право на користування досягненнями культури і на участь у культурному житті. Свобода художньої, наукової і технічної творчості, а також захист авторських прав громадян гарантуються.

Ці права забезпечуються зростанням витрат на науку і культуру і збільшенням вільного часу в міру зростання продуктивності праці суспільства.

Стаття 36. Громадяни Новоросії мають право на хороше довкілля.

 

Глава VII. Політичні права і обов'язки громадян

Стаття 37. Громадяни Новоросії мають право на самоврядування та участь в управлінні державними і громадськими справами як безпосередньо, так і через громадські об'єднання. Громадяни беруть участь в обговоренні законів і рішень загальнодержавного та місцевого значення, в референдумах.

Стаття 38. Громадянам Новоросії гарантується право на отримання достовірної інформації про стан справ у всіх сферах державного, суспільного і міжнародного життя, а також з питань прав, законних інтересів і обов'язків громадян; свобода друку, право користування державними радіо і телебаченням.

Стаття 39. Громадяни Новоросії мають право на свободу слова, думок, переконань. Ніхто не може бути підданий переслідуванням за свої переконання.

Забороняються публічні заклики до насильницького повалення радянського суспільного і державного ладу, до тероризму, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, образи честі і гідності громадян.

Стаття 40. Громадянам Новоросії забезпечується свобода зборів, мітингів, вуличної ходи і демонстрацій.

Стаття 41. Громадяни Новоросії мають право на приватне і колективне звернення в державні органи і громадські організації. На посадових осіб покладається обов'язок розглядати ці звернення, відповідати на них по суті і приймати необхідні заходи.

Стаття 42. Громадяни Новоросії мають право об'єднуватися в політичні партії і громадські організації, брати участь у масових рухах.

Не допускається існування партій, громадських об'єднань і рухів, які прагнуть до насильницького повалення радянського державного і суспільного ладу Новоросії, або переслідують терористичні цілі.

Стаття 43. Громадяни Новоросії мають право обирати і бути обраними. Гарантується загальне і рівне виборче право без будь-яких обмежувальних цензів.

Стаття 44. Громадяни Новоросії зобов'язані захищати Вітчизну, нести військову службу в складі Збройних Сил Новоросії.

Громадянам Новоросії, які беруть участь в обороні країни, охорони громадського порядку та безпеки і членам їх сімей забезпечуються соціальні, матеріальні та інші гарантії.

Стаття 45. Громадянам Новоросії гарантується право здійснювати свої колективні права через трудові колективи, членами яких вони є і вибраних цими колективами депутатів.

Трудовим колективам належить основна роль у формуванні Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців.

Стаття 46. Трудові колективи безпосередньо беруть участь у справах підприємства, організації та установи, створюють Комітети колективів та інші органи виробничого самоврядування, ведуть переговори і укладають колективні договори з адміністрацією чи іншими органами управління підприємством, забезпечують і захищають свої економічні та інші соціальні інтереси у формах, що не суперечать Закону.

Стаття 47. Гарантується свобода діяльності профспілок на підприємствах, в установах і організаціях, право трудящого вступати до профспілок за своїм вибором, а також право профспілкових організацій на об'єднання і вступ до міжнародних профспілкових асоціації.

Стаття 48. Держава забезпечує справедливе вирішення колективних трудових спорів між працівниками і адміністрацією підприємств, незалежно від форм власності.

Трудові колективи мають право на страйк.

Стаття 49. Права споживачів в Новоросії охороняються Законом.

 

 

Глава VIII. Особисті права і обов'язки громадян

Стаття 50. Громадянам гарантується захист від посягань на життя, здоров'я, особисту безпеку. Смертна кара застосовується за вироком суду як вища міра соціального захисту від осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини.

Стаття 51. Громадянам Новоросії гарантуються: охорона честі та гідності особистості; недоторканість особистості; таємниця листування, телефонних розмов, повідомлень, переданих через Інтернет; недоторканність житла; свобода совісті; свобода пересування, вибору місця перебування; право на оскарження дій державних і громадських органів, а також дій посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків.

Стаття 52. Сім'я, материнство і дитинство перебувають під захистом держави.

Стаття 53. Громадяни Новоросії зобов'язані поважати права і законні інтереси, честь і національну гідність інших осіб.

 

Розділ III. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ І АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ НОВОРОСІЇ

Глава IX. Новоросія як державно-територіальне утворення

Стаття 54. Територія Новоросії єдина. Відчуження частини території Новоросії без згоди народу, вираженого шляхом референдуму, розглядається як найтяжчий злочин. Результати референдуму мають юридичну силу, якщо за відчуження території Новоросії висловилося більше 2/3 загального числа виборців.

Стаття 55. Новоросія проводить політику зміцнення загального миру, рівноправного і взаємовигідного співробітництва з усіма країнами і народами.

 

 

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ В НОВОРОСІЇ.
  РАДИ РОБІТНИКІВ, СЕЛЯН, ФАХІВЦІВ І СЛУЖБОВЦІВ

Глава X. Принципи організації і діяльності Рад

Стаття 56. Представницькими органами державної влади в Новоросії є Ради трудящих. У систему Рад входять: Комітети колективів; обласні Ради робітничих, Ради селян, Ради фахівців і службовців; З'їзд Рад робітників, Рад селян, Рад фахівців і службовців Новоросії, що проходять дійсну військову службу і знаходяться на кадровій військовій службі, у народній міліції або в ополченні.

Стаття 57. Депутати в Комітети колективів висуваються і обираються колективами структурних підрозділів підприємств, організацій та установ. Депутати в Ради трудящих (Ради робітників, Ради селян, Ради фахівців і службовців) висуваються і обираються трудовими і військовими колективами.

Стаття 58. Депутати З'їзду Рад трудящих Новоросії обираються на обласних з'їздах Рад.

Стаття 59. Члени Комітетів колективів, депутати обласних Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців можуть бути відкликані виборцями в будь-який час.

Делегати З'їзду Рад трудящих можуть бути відкликані в будь-який Радою, що їх обрала, а також виборцями, які їх обрали у відповідній обласній Раді.

Стаття 60. Для ведення поточної роботи обласні Ради, З'їзд Рад Новоросії обирають виконавчі комітети.

Виконавчі комітети керують через відповідні відділи та управління соціально-економічним і культурним будівництвом на підвідомчій території.

Члени виконавчих комітетів обласних Рад можуть бути виведені зі складу виконавчого комітету в будь-який час обрали їх Радою або відкликані зі складу депутатів їхніми виборцями.

Коло членів виконавчого комітету, які на час своїх повноважень звільняються від основної роботи, визначається на сесії обласної Ради трудящих.

Звільнені від основної роботи члени виконавчого комітету отримують заробітну плату не вище середнього заробітку кваліфікованого робітника відповідного регіону.

Стаття 61. Голови, заступники голів та секретарі виконавчих комітетів Рад і З'їзду Рад трудящих обираються на сесіях відповідних Рад і З'їзді. Вони можуть бути в будь-який час звільнені від своїх постів за рішенням Ради або З'їзду Рад.

Виконавчі комітети є колегіальними органами влади влади в проміжках між сесіями Рад і З'їзду Рад трудящих.

Стаття 62. Сесії Рад трудящих проводяться за потребою, але не рідше двох разів на рік.

Стаття 63. Депутати є повноважними представниками трудових колективів в органах влади.

Депутатам забезпечуються умови для ефективного здійснення їхніх прав та обов'язків.

Притягнення депутатів до кримінальної відповідальності на відповідній території можливе лише за згодою Ради.

Депутати не рідше ніж раз на місяць звітують перед трудовими колективами, що обрали їх.

 

Глава XI. З'їзд Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців
(З'їзд Рад трудящих) Новоросії

Стаття 64. Вищим органом державної влади Новоросії є З'їзд Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців (З'їзд Рад трудящих). З'їзд є вищим органом влади Новоросії.

Стаття 65. З'їзд Рад Новоросії обирає Центральний виконавчий комітет з числа депутатів З'їзду, включаючи голову ЦВК, першого заступника Голови, двох заступників Голови та секретаря ЦВК.

Стаття 66. З'їзд затверджує кандидатуру Голови Ради Міністрів Новоросії та персональний склад членів Уряду.

Поєднання посад Голови ЦВК і Голови Ради Міністрів Новоросії не допускається.

Звільнення членів Уряду від їхніх обов'язків, за винятком Голови Ради Міністрів Новоросії, в перервах між з'їздами здійснюється постановами ЦВК, які затверджуються на найближчому з'їзді.

Голова Ради Міністрів Новоросії може бути звільнений з посади за постановою З'їзду.

У разі хвороби Голови Уряду або інших поважних причин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків, постановою ЦВК виконання обов'язків Голови Уряду покладається на одного з його перших заступників.

Стаття 67. Засідання ЦВК, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць, вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин його складу.

ЦВК є колегіальним главою Новоросії. Представництво від імені ЦВК здійснює його Голова. ЦВК є постійно діючим органом державної влади.

Стаття 68. З'їзди Рад Новоросії скликаються за необхідності, але не рідше двох разів на рік.

Позачерговий з'їзд скликається на вимогу однієї п'ятої частини депутатів чи обласного з'їзду. Крім того, З'їзд Рад Новоросії може бути достроково скликаний за постановою ЦВК.

Стаття 69. З'їзд Рад Новоросії утворює комісії та комітети, затверджує їх голів і визначає порядок роботи.

Стаття 70. З'їзд Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців Новоросії правомочний розглядати і вирішувати будь-яке питання, що відноситься до ведення Новоросії.

До виключного його відання належать:

  • прийняття Конституції Новоросії та законів Новоросії, внесення до них змін;

  • розгляд питань про зміну кордонів Новоросії, якщо воно не пов'язане з відчуженням частини території Новоросії;

  • визначення зовнішньої і внутрішньої політики Новоросії; програм соціально-економічного та національно-культурного розвитку;

  • обрання Центрального виконавчого комітету;

  • затвердження Уряду Новоросії;

  • вирішення питань про проведення Референдуму;

  • визначення складу Верховного суду Новоросії, Конституційного суду Новоросії, Верховного арбітражного суду Новоросії, призначення Прокурора Новоросії та голови Комітету державної безпеки Новоросії;

  • встановлення податків і доходів, що надходять до Державного бюджету Новоросії;

  • прийняття рішення про введення надзвичайного стану, статус якого визначається Законом;

  • ратифікація і денонсація міжнародних договорів Новоросії;

Стаття 71. Право законодавчої ініціативи на З'їзді Рад трудящих Новоросії належить депутатам з'їзду, Центральному виконавчому комітету, Уряду Новоросії, Верховному суду Новоросії, Прокурору Новоросії.

Стаття 72. Центральний виконавчий комітет З'їзду Рад трудящих забезпечує публікацію текстів законів Новоросії, інших актів, прийнятих З'їздом.

 

 

Розділ V.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ.

Глава XII. Судова влада

Стаття 73. Судова влада в Новоросії має своїм призначенням захист конституційного ладу Новоросії, прав громадян, контроль за правильним застосуванням і виконанням законів, а також відповідністю законів і актів виконавчої влади Конституції Новоросії.

Стаття 74. Судова система Новоросії включає в себе: Конституційний суд Новоросії, Верховний суд Новоросії, Вищий арбітражний суд Новоросії, районні (міські) народні суди.

Стаття 75. Розгляд справ у всіх судах загальної юрисдикції здійснюється колегіально, в суді першої інстанції - з участю народних засідателів.

Стаття 76. Судді і народні засідателі незалежні, підкоряються лише Закону.

Втручання в діяльність суддів і народних засідателів по здійсненню правосуддя забороняється.

Стаття 77. Усі суди в Новоросії утворюються на засадах виборності.

Народні судді районних (міських) народних судів обираються громадянами району (міста) за судовим виборчих округах на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Народні засідателі делегуються трудовими колективами.

Стаття 78. Судді і народні засідателі можуть бути позбавлені своїх повноважень за порушення законності та ганебні вчинки не інакше, як з відкликання виборців або органу, що їх обрав, а також на підставіобвинувачувальноговироку суду, що вступив в законну силу.

Стаття 79. Судді не можуть займати будь-яку іншу оплачувану посаду, крім викладацької або науково-дослідницької.

Стаття 80. Підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому і виправданому забезпечується право на захист.

Потерпілому і іншим громадянин, які беруть участь у судочинстві, забезпечується захист належних їм прав та законних інтересів.

Обвинувачений вважається невинним, поки його винність не буде в передбаченому законом порядку доведена і встановлена судовим вироком, щонабрав законної сили.

 

Глава XIII. Забезпечення законності та правопорядку

Стаття 81. У захисті законності і правопорядку на території Новоросії беруть участь законодавча, виконавча і судова влади Новоросії, адвокатура і громадяни.

Стаття 82. Прокурор Новоросії та підпорядковані йому прокурори здійснюють нагляд за повсюдним, точним, однаковим виконанням і застосуванням діючих на території Новоросії законів і ратифікованих Новоросією міжнародних правових актів державними органами, громадськими об'єднаннями, їх посадовими особами та громадянами.

Прокурор Новоросії призначається строком на п'ять років з'їздом Рад Новоросії, підзвітний З'їзду Рад Новоросії та відповідальний перед ним.

Стаття 83. Адвокатура в Новоросії.

Юридичну допомогу громадянам і організаціям надають колегії та інші добровільні об'єднання адвокатів, адвокатські бюро, а також громадські захисники.

У випадках, передбачених Законом, юридична допомога громадянам подається безплатно. Адвокати сприяють участі в захисті громадян громадським захисникам, що висуваються трудовими, військовими колективами та громадськими об'єднаннями.

Стаття 84. Участь громадян у захисті законності та правопорядку.

Громадяни Новоросії беруть участь у здійсненні правосуддя, сприяють правоохоронним органам у виконанні їх завдань, а також самостійно використовують надані їм Законом засоби реагування на правопорушення.

 

Розділ VI. СТОЛИЦЯ, ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ І КОНСТИТУЦІЯ НОВОРОСІЇ

Стаття 85. Столицями Новоросії є міста Донецьк і Луганськ.

Стаття 86. Державний герб, прапор і гімн затверджуються З'їздом Рад трудящих Новоросії.

Стаття 87. Прийняття та зміна Конституції Новоросії виробляються рішенням З'їзду Рад робітничих, Рад селян, Рад фахівців і службовців Новоросії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загального числа депутатів З'їзду Рад трудящих Новоросії.

Проект, розробка якого завершена в січні 2015 року,
складений на основі проекту Конституції РРФСР,
опублікованого в газеті "Народна правда" №5 (57), лютий 1993

 

 

 

НАЗАД
Рейтинг@Mail.ru